یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

بهترین بافت برای جایگزینی رباط صلیبی قدامی (ACl)

آسیب های همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) و نحوه تزریق ژل به زانو

بهترین بافت برای جایگزینی رباط صلیبی قدامی (ACl)

معمولا برای بازسازی رباط صلیبی قدامی از تاندون خود فرد استفاده میشود....

و تاندون کشککی به روش BTB که در این روش تاندون کشککی (پَتلار) همراه با تکه ای از استخوان کشکک و استخوان تیبیا ( درشت نی ) برداشته میشود و برای بازسازی رباط ACL مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین از تاندون هامسترینگ میتوان استفاده کرد و روش معمول استفاده از دو تاندون همسترینگ شامل سِمی تندینوزوس و گِرَسیلیس میباشد ولی اخیراُ برای این که کمتر از قدرت همسترینگ کاسته شود تنها از تاندون سمی تندینوزوس استفاده میشود و به شکل سه لا آماده و جایگزین رباط ACL میشود . به علاوه استفاده از تاندون از بانک تاندون ( که از کاداور یا جنازه تهیه شده است ) به نام آلوگِرَفت مرسوم شده است و تحقیقات انجام شده نشان دهنده نتایج خوب و نزدیک به استفاده از تاندون خود فرد ( اُتوگِرَفت) بوده است . البته تحقیقاتی برای استفاده از نسوج و مواد سنتِتیک و مصنوعی برای جایگزینی و بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام شده است ولی نتایج موفقیت آمیزی به دست نیامده است .

 

3573 orig