یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آسیب های همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL)

آسیب های همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) و نحوه عمل جراحی رباط صلیبی و آسیب های ورزشی

آسیب های همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL)

در بسیاری از موارد پارگی رباط صلیبی قدامی به تنهایی اتفاق نمیافتد...

بلکه پارگی های دیگر و یا حداقل آسیب به منیسک داخلی، خارجی، سایر رباط های زانو خصوصا رباط طرفی داخلی همزمان با پارگی رباط صلیبی اتفاق میفتد و پزشک و بیمار ویا فرد آسیب دیده باید متوجه این مسئله باشند و در حین عمل جراحی و پیش و پس از آن آسیب های همراه شناخته شود و تحت درمان مناسب قرار گیرد. به عنوان مثال اگر کشیدگی و یا حتی پارگی رباط طرفی-داخلی همراه با پارگی رباط صلیبی اتفاق افتاده باشد، اغلب پیش از عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی، درمان پارگی ویا کشیدگی رباط طرفی-داخلی به روش غیرجراحی با بی حرکتی و زانوبند های مخصوص (Hinged Knee-Brace) انجام میشود و در ضمن بسیاری از پارگی های جزئی مینیسک دیسکی بدون جراحی قابل درمان است و در صورت پارگی وسیع تر در جوانان و ورزشکارن سعی در حفظ منیسک و ترمیم آن خواهد بود، مگر اینکه پارگی غیرقابل ترمیم باشد یا تعویض مفصل انجام شود