یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

عامل رشد بافتی بتا

عامل رشد بافتی بتا 1 و بتا 2 دو نوع فاکتور رشد مشتق از پلاکت هستند و توسط جراح ارتوپدی قابل عمل است

عامل رشد بافتی بتا

عامل رشد بافتی بتا 1 و بتا 2 دو نوع فاکتور رشد مشتق از پلاکت هستند

 

که متعلق به ابر خانواده ی transforming growth factor بتا می باشند که حاوی حداقل 4 فاکتور رشد شناخته شده دیگر هم هستند. فاکتور های bone morphogenic protein یا به اختصار BMP نیز جزو این ابر خانواده هستند.

فاکتور های رشد بافتی بتا نیز مانند فاکتور رشد مشتق از پلاکت باعث تولید ماتریکس بین سلولی و هدایت تمایز سلول به سمت تولید غضروف یا استخوان می شوند بنابراین فاکتور های رشد بافتی بتا یا TGF Beta ، مورفوژن (Morphogenetic) هستند.