یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

پروتز های با سیمان و بدون استفاده از سیمان

در مورد انتخاب نحوه ی کارگذاری ، پروتز ها به دو دسته عمده ی مفصل یعنی مفصل زانو ، پروتز ها یا مفصل مصنوعی تقسیم میشوند و توسط متخصص ارتوپدی عمل تعویض مفصصل زانو انجام میشود

پروتز های با سیمان و بدون استفاده از سیمان

در مورد انتخاب نحوه ی کارگذاری ، پروتز ها به دو دسته عمده ی کارگذاری با سیمان (Cemented Implant)

و یا پروتز های بدون سیمان (Uncemented Implant) که به کارگذاری پروتز بدون سیمان گفته می شود.

در مورد مفصل لگن یا هیپ به طور روز افزون تمایل به استفاده از پروتز های بدون سیمان یا Uncemented بیشتر است و اعتقاد بر این است که پروتز های بدون سیمان در این مفصل عمر بیشتری دارند و عوارض کمتری دارند ، در حالی که در مورد پروتز ها و یا مفاصل مصنوعی زانو کماکان پروتز های با سیمان یا Cemented ارجع هستند و بیشترین اقبال به این نوع پروتز ها هست و اعتقاد بر این است که فعلا در این مفصل یعنی مفصل زانو ، پروتز ها یا مفصل مصنوعی با سیمان بهتر کارایی دارد و عمر بیشتری دارد.