یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

کدام یک از گرانول‌های پلاکتی نقش بیشتری در پی آر پی دارند؟

کدام یک از گرانول‌های پلاکتی نقش بیشتری در پی آر پی زانو با prp زانو دارند؟

کدام یک از گرانول‌های پلاکتی نقش بیشتری در پی آر پی دارند؟

گرانول های دلتا یا dense granules با قطر 250 تا 300 نانو متر....

 

 

حاوی ATP ،ADP ، کلسیوم ، سایر یون ها ، Histamine ، 5 هيدروكسي تريپتامين (Hydroxy triptamine=) یا سروتونين (serotonin ) و دوپامين (Dopamine) می باشند که با آزاد شدن در روند تمایل و تکثیر سلولی و تمیم بافت های آسیب دیده شرکت دارند .

گرانول های آلفا محل ذخیره فاکتورهای رشد پلاکتی هستند و نقش مهمی در پی آر پی دارند.

در این گرانول ها فاکتور های رشد به شکل ناکامل و از لحاظ زیستی غیر فعال هستند.

فاکتور های رشد سیتوکین یا سایتوکین (Cytokines ) نامیده میشوند.

گرانول های لیزوزومی و یا گرانول های لاندا با قطر 75 تا 250 نانو متر به نظر میرسد محل ذخیره آنزیم های هضم کننده لیزوزومی و هيدرولاز ها هستند .

گرانول های آلفا با قطر 300 تا 500 نانو متر به وسیله ی فاکتور های رشد پلاکتی نقش مهمی در ترمیم بافت های آسیب دیده دارند و در انعقاد خون نیز نقش دارند .

بیشترفاکتور های رشد یک یا چند فاز ساخت بافت ها مانند استخوان سازی را تحریک میکند.

فاکتورهای رشدی که ثابت شده در این گرانول های پلاکتی وجود دارند عبارتند از

ايزومرهاي فاكتور رشد مشتق از پلاكت PDGF (Platelet derived growth factor)

دو فاکتور رشد ترانسفورم كننده بتا (PGF) ، فاکتور رشد اندوتليال عروق (VEGF) ، فاکتور رشد اپيتليال (EGF) ، مولکول چسبندگی سلولی ويترونكتين نیز به مفدار زیاد در گرانول های آلفا وجود دارند که برای هدایت رشد سلولی و حفظ تمامیت و سلامت استخوان ضروری است و تمام این پروتئین ها در پی آر پی زانو عمل میکنند.

توجه کنید که همگی این فاکتورهای رشد پروتئین هستند .

هیستون ها و زنجیره های جانبی کربوهیدراتی به فاکتور های رشد اضافه میشوند و سپس این فاکتور ها از لحاظ زیستی فعال خواهند شد.