یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آشنایی با پی آر پی خون

انجام پی آر پی (prp) و تزریق ژل در مفصل زانو و مفصل هیپ و مفصل لگن و تزریق ژل کرسپین در زانو

آشنایی با پی آر پی خون

خون ، با وجود ظاهر مایع و در حال جریان آن ، بافت محسوب می شود.

به جرات می توان گفت که اولین بافتی است که توسط بشر مورد توجه ، بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

خون به طور کلی از دو قسمت شامل پلاسما و جزء سلولی تشکیل شده است. حدود 55% خون را پلاسما و 45% آن را جزء سلولی تشکیل می دهد.

جزء سلولی شامل گلوبول ها یا گویچه های سرخ (Red Blood Cell) ، گلوبول ها یا گویچه های سفید (White Blood Cell) و پلاکت ها (Platelet) می باشد. پی آر پی زانو

در جزء سلولی که 45% خون را شامل می شود ، حدود 93% گویچه های سرخ ، 1% گویچه های سفید و 6% را پلاکت ها تشکیل می دهند که عناصر سلولی خون را شامل می شوند.

در مورد جزء پلاسما که 55% درصد خون را شامل می شود ، حدود 91% درصد پلاسما را آب تشکیل می دهد و بقیه آن را پروتئین های متعددی مثل آلبومین (Albumin) ، فیبرینوژن (Fibrinogen) ، گلوبولین ها (Globulins) ، فاکتور های انعقادی و یک سری عناصر محلول شامل ویتامین ها ، گلوکز ، چربی ها و عناصر معدنی مثل سدیم ، پتاسیم و کلسیم تشکیل می دهند.

در هر میلی لیتر از خون که چیزی معادل یک قطره خون است تقریبا پنج تا شش میلیون گویچه سرخ ، پنج تا ده هزار گویچه سفید و 250 تا 400 هزار پلاکت وجود دارد.