یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

تی دی (TD) چیست؟

ترمینال دیوایس (Terminal device) یا تی دی بخش انتهایی پروتز زانو و پروتز آرنج است

تی دی (TD) چیست؟

ترمینال دیوایس (Terminal device) یا تی دی بخش انتهایی پروتز است

و انواع آن عبارت است از نوع پسیو (Passive) یا فاقد قسمت متحرک یا نوع اکتیو (Active) که دارای قسمت فعال انتهایی است و از سه بخش هوک (Hook) ، هند (Hand) ، ورک هووک (Work hook)

بخش انتهایی هوک هند به دو شکل عمل میکند اختیاری باز (Voluntary open) ، اختیاری بسته (Voluntary close)