یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آیا مکانیسم اثر لیزر در بدن کاملا شناخته شده است؟

آیا مکانیسم اثر لیزر در فیزیوتراپی مثل لیزر درمانی زانو , و پی آر پی زانو بسیار موثر است

آیا مکانیسم اثر لیزر در بدن کاملا شناخته شده است؟

مکانیسم اصلی اثر لیزر در بافت های بدن هنوز ناشناخته است

و بعضی از مکانیسم های آن را توضیح دادیم و یکی از مکانیسم های اصلی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته تغییر در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری ها (Mitochondry) به واسطه پرتو لیزر است و تصور می شود که سيتوكروم ها (Cytochrome) در زنجیره انتقال الکترون قادرند که طول موج مشخصی از لیزر را دریافت کنند و انرژی این امواج نوری لیزر باعث می شود که این زنجیره سریع تر انجام شود و تولید آدنوزين تري فسفات (ATP) و در نتیجه سنتز زنجیره های دزوكسي ريبونوكلئيك اسيد (DNA) و اعمال سلولی و ساخت پروتئین سرعت بیشتری بگیرد . لیزر درمانی زانو

همچنین بررسی ها نشان می دهند که گیرنده های نوری در بافت های بدن به غیر از گیرنده های نوری چشم وجود دارد که اصطلاحا به آن ها فتوررسپتورها گفته می شود و چنین گیرنده های نوری در جاهای مختلف بدن گونه های جانوری و در بدن انسان وجود دارد و مطالعاتی در جریان است که نقش آن ها را در ریتم فیزیولوژیک شبانه روزی بدن نشان می دهد و پرتو لیزر با اثر بر روی این گیرنده ها تاثیرات مثبت خود را می گذارد.