یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

چه چیز هایی تعداد پلاکت ها را در خون افزایش میدهد؟

چه چیز هایی تعداد پلاکت ها را در خون افزایش میدهد و موثر در پی آر پی زانو است

چه چیز هایی تعداد پلاکت ها را در خون افزایش میدهد؟

در شرایط کمخونی ناشی از فقر آهن بیماری آرتریت روماتوئید..

بعضی از سرطان ها و بیماری های ژنتیکی و در شرایط مشکلات بعد از برداشتن طحال یا اسپلنكتومی ممکن است افزایش تعداد پلاکت ها در خون دیده شود.