چه چیز هایی تعداد پلاکت ها را در خون افزایش میدهد؟

در شرایط کمخونی ناشی از فقر آهن بیماری آرتریت روماتوئید..

بعضی از سرطان ها و بیماری های ژنتیکی و در شرایط مشکلات بعد از برداشتن طحال یا اسپلنكتومی ممکن است افزایش تعداد پلاکت ها در خون دیده شود.