یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

شیوع آرتریت و آرتروز در جامعه چقدر است ؟

آرتریت در برگیرنده آرتروز یا استئوآرتریت میشود که شایع ترین نوع آرتریت ها محسوب میشود و آرتروز یا استئوآرتریت به تنهایی 10 درصد افراد بزرگسال جامعه را مبتلا میکند .

شیوع آرتریت و آرتروز در جامعه چقدر است ؟

طبق آمار ارائه شده حدود 46 میلیون فرد مبتلا به آرتریت در ایالات متحده گزارش شده است

و این عدد نشان دهنده ی حدود 22 درصد ابتلا افراد بزرگسال در جامعه به آرتریت و آرتروز است.

آرتریت لغت جامع تری است و در برگیرنده آرتروز یا استئوآرتریت میشود که شایع ترین نوع آرتریت ها محسوب میشود و آرتروز یا استئوآرتریت به تنهایی 10 درصد افراد بزرگسال جامعه را مبتلا میکند .

باید بدانیم که آرتریت و آرتروز یکی از 10 عامل اصلی ناتوانی جسمی (Disability) در دنیا محسوب میشود .