درمان فاشیای پلانتار یا درمان درد خار پاشنه

مقدار وزنی که باعث آسیب به فاشیای پلانتار می شود 90 کیلوگرم

در بررسی های آزمایشگاهی تخمین زده شده است و در بررسی دیگر 1000 نیوتن نیرو برای این پارگی و آسیب فاشیای پلانتار برآورد شده است. لذا می توان در نظر گرفت که وزن بالا نیز جزو عوامل مستعد کننده برای ابتلا به درد پاشنه و فاشئیت پلانتار است و در مورد وزن body mass index یا BMI بیشتر از 30 کیلوگرم در متر مربع را ریسک فاکتور حساب می کنند.

در ضمن در شرایط ایستادن طولانی و یا راه رفتن معمولا کشش یا pull همزمان کمپلکس عضلات گاسترونمیوس و سولئوس (Gastrocnemius soleus complex) در خلف ساق بر روی پاشنه فشار مضاعفی بر روی فاشیای پلانتار وارد می کند و برآورد شده که حدود 20 درصد باعث افزایش فشار یا به اصطلاح Ground reaction force می شود و لذا یکی از راه های درمان درد پاشنه در دراز مدت ، فیزیوتراپی شامل کشش تاندون و عضلات خلف ساق شامل گاسترونمیوس و سولئوس است.