یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

گلنویید چیست؟

گلنوئید و گلنویید حفره ای است که سر استخوان بازو یا سر هومروس در آن مفصل می شود

گلنویید چیست؟

گلنوئید حفره ای است که سر استخوان بازو یا سر هومروس در آن مفصل می شود

و مفصل شانه را تشکیل می دهد و استابولوم حفره ای است که سر استخوان ران در مفصل لگن یا Hip Joint مفصل می شود و مفصل لگن را تشکیل می دهد و این سه مفصل Hip، Shoulder و Knee مفاصل بزرگ بدن به حساب می آیند.