یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

استخوان و استخوانچه فرعی یا سزاموئيد چیست؟

جلب است که بدانیم بزرگترین استخوان سزاموئيد در بدن استخوان کشکک زانو موسوم به پتلا (Patella) یا نیکپ (kneecap) میباشد

استخوان و استخوانچه فرعی یا سزاموئيد چیست؟

عملکرد استخوان یا استخوانچه های سزاموئید (Sesamoid) عبارت است از

تغییر جهت کشش عضلات ، کاهش اصطکاک (Friction) و تغییر میزان فشار روی استخوان و مفاصل دیگر.

جالب است که بدانیم بزرگترین استخوان سزاموئيد در بدن استخوان کشکک زانو موسوم به پتلا (Patella) یا نیکپ (kneecap) میباشد ولی بیشترین تعداد استخوانچه های سزاموئيد و کوچک در قسمت دست و پا (Hand & Foot ) قرار دارند. منجمله از این استخوانچه ها یا سزامویید های مهم دست و پا مربوط به شست دست و شست پا (Thumb & Big Toe) میباشد که هر کدام از انگشتان دست دو استخوان سزاموئید حداقل در محاذات مفصل انگشت با متاکارپ یا متا تارس دارند.